1. Cac buoc

Thiet lap mot kenh tren Youtube, cung la su hien dien cua ca nhan ban tren Youtube

Moi tai khoan Youtube deu co mot kenh di kem. Tai khoan Youtube cua ban cung chinh la tai khoan Google. Tai khoan nay cho phep ban duoc su dung cac san pham khac cua Google nhu Gmail, Google Drive.

Tao mot tai khoan moi hoac su dung tai khoan hien co cua ban. Hay them vao cac tu khoa de moi nguoi co the de dang tim thay kenh cua ban hon. Ban co the them tu khoa bang cach nhap chuot vao phan Setting (Cai dat) trong kenh cua ban, sau do chon Advanced (Nang cao). Luu y: cac tu khoa cua ban phai phu hop voi noi dung cua kenh.

Ten nguoi dung cua ban tren Youtube co the giup ich cho ban nhung cung co the khong. Neu ten nguoi dung ngan, de nho, va doc dao, moi nguoi se co xu huong nho toi ban nhieu hon. Tuy nhien, neu ban da co san mot tai khoan, hay giu nguyen tai khoan do. Se khong hay cho lam neu ban thay doi tai khoan thuong xuyen.

Tao noi dung

Hay tai mot video co chat luong cao va khong qua dai len Youtube. (Dieu nay phu thuoc vao noi dung ma ban muon tai len). Ben canh do, hay duy tri viec tai video len Youtube mot cach thuong xuyen va nhat quan.

Ban dau, noi dung video ma ban tai len co the khong hap dan nhung hay tiep tuc. Co cong mai sat co ngay nen kim. Hay co gang de moi video tai len deu tot hon video truoc do. Ban se hoc duoc nhieu hon tren hanh trinh nay.

Cai thien noi dung cua video bang cach su dung may quay hoac mot phan mem/ky thuat chinh sua video tot hon. Ngoai ra, ban cung co the cai thien chat luong cho doi tuong duoc quay phim. Hay su dung chan may, nho mot nguoi ban giup do hoac lay sang tot hon khi quay. Viec nay co the giup ich rat nhieu de co duoc san pham cuoi cung hoan hao hon, dong nghia voi viec ban se co nhieu khan gia hon.

Bang viec tai video len Youtube mot cach thuong xuyen, ban se co mot luong khan gia on dinh hon. Moi nguoi thuong thich theo doi kenh cua ban neu ban thuong xuyen cap nhat video moi theo mot lich trinh nhat dinh va duy tri lich trinh do cang lau cang tot.

Hay gan the cho cac video cua ban bang cac tu khoa mo ta noi dung cua no cung nhu co phan gioi thieu bat mat. Dieu nay se giup thu hut moi nguoi den voi video cua ban khi ho tim kiem tren Youtube.

Thu hut khan gia

Thu hut duoc nhieu nguoi xem la chia khoa de ban co the kiem tien tu Youtube. Ban can thu hut moi nguoi de ho xem cac quang cao va ban se kiem duoc tien tu cac quang cao do. Khong co mot quy tac nhat dinh va duy nhat nao giup ban co them nhieu nguoi theo doi hon. Dieu ban co the lam la hay thuc hien cac video co noi dung tot nhat co the va moi nguoi se tim den ban

Duy tri viec dang tai video moi len Youtube va co gang de lien ket voi cang nhieu nguoi cang tot. Hay chia se video cua ban tren Twitter, Facebook va cac mang xa hoi khac. Neu co the, hay dua video cua ban toi bat cu dau tren mang Internet. Dan dan, nhung nguoi theo doi ban co the se tro thanh doi tac cua ban.

Tuong tac voi nguoi xem bang cach tra loi cac binh luan va chia se cac video mot cach ngau nhien dua tren nhung cau hoi hay binh luan cua nguoi xem. Viec ban tuong tac voi cong dong nguoi xem cua minh se giup ban thu hut them nhieu thanh vien cho cong dong do.

Kiem tien tu cac video

De co the bat dau kiem tien tu cac video cua minh, ban can phai kich hoat kha nang kiem tien cua cac video. Co nghia la, ban can cho phep Youtube long cac doan quang cao vao trong video cua ban. Dieu nay cung dong nghia voi viec ban hoan toan y thuc duoc rang video cua ban khong co chua cac thong tin/tu lieu duoc bao ho.

Di toi www.youtube.com va nhan vao “My Channel” (kenh cua toi) tren trang web.

Nhan vao duong dan co ten la “Video Manager” (Quan ly video) o thanh cong cu tren cung.

Nhan vao kenh va kich hoat chuc nang kiem tien (monetization).

Kiem duoc it nhat muoi nghin luot xem de bat dau kiem tien

Thiet lap tai khoan Google AdSense

Ban co the thiet lap Google AdSense mien phi tu trang web cua AdSense. Luu y, de tao duoc tai khoan tren trang web nay, ban phai du 18 tuoi tro len. Neu khong du 18 tuoi, ban can phai co mot nguoi lon tro giup

Ban cung can mot tai khoan Paypal hoac mot tai khoan ngan hang, cung nhu mot dia chi thuc de gui thu cung nhu cac thong tin khac sao cho AdSense co the xac nhan duoc ban la ai va can gui tien cho ai. Ban chi co the kiem tien dua tren moi cu nhap chuot vao quang cao va mot so tien rat nho khac dua tren luong nguoi xem. So tien ma ban kiem duoc se tang theo thoi gian. Do la li do tai sao luong nguoi xem lai quan trong den the.

Theo doi He thong phan tich du lieu

Khi da co mot vai video tren Youtube co the kiem tien va co nguoi xem, ban co the kiem tra, phan tich cac du lieu lien quan de xem cac video nay dang hoat dong nhu the nao. Nhap chuot va muc Analytics (Phan tich) trong thanh cong cu cua kenh Youtube. Tai day, ban co the biet duoc thu nhap tam tinh, so luot xem, cac thong tin lien quan den nhan khau hoc (do tuoi trung binh, vi tri dia ly, nghe nghiep, vv cua nguoi xem) va nhieu du lieu khac.

Su dung nhung cong cu nay de biet cac noi dung video cua ban tuong tac nhu the nao voi khan gia. Ban co the thay doi noi dung cua cac video hoac phuong thuc marketing neu nhan thay rang cac video cua ban khong thu hut duoc doi tuong khan gia ma ban huong toi.

Quang ba cho kenh cua ban o nhung noi khac

Dung chi dang video len YouTube! Hay bat dau viet blog, tao nen mot trang web hoac dang chung len nhung trang mang xa hoi khac. Cang co nhieu luot xem cang tot. Bang cach chia se hoac chen video tren mang, ban se lam tang co hoi duoc moi nguoi chu y

Tro thanh mot doi tac cua Youtube

YouTube Partners (Doi tac Youtube) la cac thanh vien Youtube co cac video kiem tien voi rat nhieu luot xem. Cac doi tac Youtube duoc tiep can voi nhieu cong cu sang tao noi dung hon, va co the gianh cac giai thuong dua tren so luong nguoi xem. Cac doi tac nay cung duoc tiep can voi nhieu cong cu/cach thuc ho tro phat trien mang luoi hon.

Ban co the dang ki lam doi tac cua Youtube bat cu khi nao thong qua trang Youtube Partner. De co the tiep can duoc voi cac chuong trinh doi tac tot nhat, ban can phai co tong cong 15.000 gio xem tren kenh cua ban trong vong 90 ngay gan nhat.

Tang doanh thu tren YouTube bang dich vu Supp

me. Supp.me cho phep ban de dang tao ra cac bai khao sat mien phi. Hay tao ra nhung cau hoi cho nguoi xem va moi ho vao tra loi. Cang nhieu nguoi ghe tham trang cua ban tren Supp.me thi ban cang kiem duoc nhieu tien. Day la mot cach tuyet voi de nhan duoc phan hoi tu khan gia (ban co the hoi ho y tuong cho video moi.), dong thoi gia tang thu nhap cho ban than

Theo W.I.K.I.H.O.W